Laki- ja veropalvelut

Laki- ja veroasiat vaikuttavat kaikenkokoisia ja -laisia yrityksiä eri tavoin. Ne vaativat usein perehtymistä lakeihin ja säännöksiin eikä asiat silloinkaan ole välttämättä selvää kaikille. Suositeltavaa onkin palkata kokenut asiantuntija, joka omaa jo ymmärryksen aiheesta.

Tietotilin laki- ja veropalvelut tarjoavat teille asiantuntevien ammattilaisten avun ja tuen kaikenlaisissa aiheeseen liittyvissä asioissa. Osaamme vastata teidän haastavimpiinkin kysymyksiinne ja antaa selkokielisen vastauksen. Asiantuntijoidemme tuki helpottaa teidän liiketoimintaanne ja vapauttaa resursseja sen kehittämiseen.

Lakipalvelut

Yritystoiminnan eri vaiheissa voi ilmetä monia erilaisia yhtiöoikeudelliseen lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Tietotililtä saatte korkealaatuisia juridisia palveluita erilaisiin yritystoiminnan tilanteisiin. Palvelumme kattavat mm. sopimus- ja yhtiöoikeuden, työoikeuden, IPR-juridiikan, julkiset hankinnat, kiinteistö- ja rakentamisoikeuden, compliance-käytännöt, riidanratkaisun ja sovittelun. Erityisesti erilaiset muutostilanteet yritystoiminnassa voivat nostaa esille haastaviakin juridisia kysymyksiä.

Tietotili tarjoaa monipuolisia yhtiöoikeudellisia palveluja asiakkaan tarpeiden mukaan toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Kokeneet asiantuntijamme osaavat auttaa aina yhtiöiden perustamisesta ja yrityskaupoista yritysmuodon muutokseen tai muihin yhtiöoikeudellisiin aiheisiin liittyen. Neuvojemme ja tukemme avulla erilaiset ongelma- ja muutostilanteet sujuvat vaivattomasti ja mahdolliset riskitkin pienenevät.

Image
Image

Miksi ulkoistaa lakipalvelut?

Yritysten juridiset ongelmat tulevat usein eteen nopeasti ja odottamatta. Ongelmatilanteet ovat hyvä ratkoa mahdollisimman nopeasti ja asiantuntevalla otteella, sillä viivyttely tai väärät päätökset ovat äärimmäisen kalliita ja liiketoiminnan kannalta haitallisia. Harvalla yrityksellä kuitenkaan on mahdollisuutta palkata omaa juristia, etenkin jos toimiala on yleisesti melko ennustettava eikä poikkeuksellisen konfliktiherkkä. Tällöin laadukas ulkoistettu juridinen konsultointiapu on yrityksille erittäin arvokasta.

Läheisen yhteistyön kautta Tietotili saa hyvän ymmärryksen yrityksen liiketoiminnasta sekä toimialan erityisistä piirteistä. Juridiset palvelut tuotetaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteita sekä luomaan omistajille arvoa. Asioihin puututaan ennen kuin niistä muodostuu merkittäviä ongelmia. Taloushallinnon palveluiden rinnalla lakipalvelut tuotetaan luontevasti lähellä asiakasyrityksen ylintä johtoa, jolloin keskusteluyhteys päätöksentekijöihin on matala.

Lakipalvelualueet

Sopimusoikeus

Sopimusoikeus kattaa erilaiset sopimukset sekä niiden solmimisen, tulkinnan ja seuraukset, jos niitä rikotaan. Niiden yleisiä periaatteita voidaan soveltaa kaikkiin sopimuksiin ja niiden solmimisiin. Ne ovat lakeihin verrattuna väljempiä ja niiden tarkoitus onkin ohjata sopimusten tulkintaa.

Menestyvän yrityksen sopimukset ovat laadukkaita, ymmärrettäviä ja selkeitä. Ne tukevat liiketoimintaa ja luovat edellytykset pitkäkestoisille sopimussuhteille. Meiltä saat asiantuntevaa apua sopimustenne laadinnasta, sopimusneuvotteluihin sekä sopimuksiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseen.

Yhtiöoikeus

Yritysten oikeudellinen rakenne ja perustaminen sekä toiminnan, johtamisen ja lopettamisen säännöt määrittyvät yhtiöoikeudellisen sääntelyn mukaan. Eri yhtiömuotoja koskee erilaiset yleislait. Niiden tulkintaan ja noudattamiseen on hyvä palkata kokenut lakiasiantuntija.

Yhtiöoikeudellisten kysymysten tunteminen on tehokkaan johtamisen ja hyvän hallintotavan kannalta äärimmäisen tärkeätä. Avustamme asiakkaitamme yhtiöoikeudellisissa asioissa niin yrityksen alkuvaiheessa kuin myöhemminkin. Saatte meiltä apua mm. yrityksen perustamiseen, liiketoimintajärjestelyjen suunnitteluun, osakassopimusten laadintaan sekä johtoryhmä- ja hallitustyön koordinointiin.

Julkiset hankinnat

Jotta julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimusta koskevaa lainsäädäntöä voidaan soveltaa, järjestelyjen tulee täyttää julkisen hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen määritelmän. Niiden tekijöinä ovat laissa määritellyt hankintayksiköt, mikä erottaa ne muista hankinnoista. Hankintalakia sovelletaan vain, kun hankinta ylittää EU:n sekä kansalliset kynnysarvot.

Avustamme asiakkaitamme myös julkisten kilpailutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos olette osallistumassa tarjouskilpailuun tarjoajana, avustamme tarjouspyyntöjen arvioimisessa, tarjousten laadinnassa ja muutoksenhakuprosesseissa. Hallitsemme myös erityisalojen hankintalain, jota sovelletaan mm. energiaverkkojen rakentamisessa, vesihuollossa ja liikenteessä.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Monet juridiikan osa-alueet nousevat usein esiin kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Näihin asioihin kuuluu mm. kiinteistöjä koskevien sopimusten teko sekä kiinteistön ostamiseen, myymiseen ja vuokraamiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi juridista apua voi tarvita esim. kiinteistöriitojen, maaoikeusasioiden tai urakkasopimusriitojen kanssa.

Tietotili on apunasi aina kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien sopimusten teosta ja tulkinnasta riitojen ratkaisuun ja sovitteluun.

Compliance

Compliance tarkoittaa yritysmaailmassa lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista. Sekä yrityksen että sen työntekijöiden tulisi noudattaa kaikkia lakeja, sääntöjä, standardeja ja eettisiä käytäntöjä, jotka koskevat yritystä ja sen toimialaa. Valvomalla compliance-toimintoja yritys pystyy havaitsemaan ja estämään lakien ja sääntöjen rikkomista, jolloin yritys voi välttää sakkoja ja kanteita. Vastuullinen yritys on myös houkuttelevampi kohde sijoittajille ja asiakkaille.

Uusia compliance-vaatimuksia tulee jatkuvasti lisää, joten on suositeltavaa palkata kokenut asiantuntija seuraamaan sekä uusia säännöksiä että yrityksen toimia. Tietotilin avustuksella voitte varmistaa, että yrityksenne noudattaa sitä koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä.

Intellectual property rights (IPR)

IPR eli aineettoman omaisuuden oikeudet kattaa teollis- ja tekijänoikeudet. Teollisoikeudet ovat käytännössä teolliseen toimintaan liittyvät yksinoikeudet, kuten patentit, tavaramerkit, toiminimet, jne. Tekijänoikeudet kattavat taas yleisesti henkiset tuotokset, kuten maalaukset, sävellykset, kirjat, jne. Näiden merkitys näkyy vahvimmin liiketoiminnassa, joten onkin tärkeätä varmistaa, että yrityksellänne on aineeton omaisuus hallinnassa.

Tietotili on apunanne luomassa strategiaa työsuhdekeksintöjen käsittelemiseksi sekä aineettoman omaisuuden suojaamisessa. Avustamme oikean suojaustavan suunnittelussa sekä erilaisten aineettomia oikeuksia koskevien sopimusten laadinnassa. Kattavan yhteistyöverkostomme avustuksella pystymme hoitamaan myös vaativammat tilanteet, kuten patenttihakemukset ja muut suojaamiseen liittyvät prosessit.

Työoikeus

Työoikeus on laaja oikeudenala, johon kuuluu työhön liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien säätely. Se käsittelee mm. työehtosopimuksia, vuosilomia, työaikaa, työnantajan velvollisuuksia ja työsuhteen päättämiseen liittyviä aiheita. Työoikeus koskee kaikkia työnantajia ja työntekijöitä, joten se kannattaa ottaa haltuun alusta lähtien.

Henkilöstöhallinnon tueksi on hyvä palkata asiantuntija, jolla on syvempää ymmärrystä ja kokemusta työoikeuteen liittyvistä laista ja säännöksistä. Tietotili pystyy tarjoamaan apua työoikeusasioissa yrityksen ja työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Sovintoneuvottelut ja riitojen ratkaisu

Oikeudenkäynnit vievät aikaa ja muita varoja liiketoiminnasta. Onkin suositeltavaa, että ne jäisivät viimeiseksi vaihtoehdoksi. Sovintoneuvottelut ovat usein tehokkain tapa ratkaista riitoja ja varmistaa kaikkien osapuolten tyytyväisyys. Ne ovat myös vapaamuotoisempia kuin tuomioistuinkäsittelyt, jolloin osapuolet voivat päättää keskenään tarkoituksenmukaisimmasta neuvottelutavasta.

Tietotili tarjoaa tukea aina pienistä riitatilanteista suurempiinkin sovitteluihin. Mitä aikaisemmin asianajajan saa mukaan neuvotteluihin, sitä pikemmin hän pääsee perehtymään riitaan. Nopea reagointi auttaa myös välttämään mahdollisia eskalointeja. Jos oikeudenkäyntiä ei kaikesta huolimatta pystytä välttämään, hankimme prosessiin tarvittaessa riittävät resurssit yhteistyöverkostomme kautta.

Image

Verotuksen palvelut

Yrityksiltä vaaditaan tiettyjen ilmoitusten ja maksujen oma-aloitteista toimittamista Verohallinnolle verokausittain. Tarvittavat veroilmoitukset ja -maksut ovat yrityskohtaisia, esim. maahantuonnista maksetaan valmisteveroa ja tuloverotus riippuu yhtiömuodosta. Tietotilin asiantuntijoilla on laajaa kokemusta näistä asioista, joten me osaamme neuvoa ja ohjata teitä verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Verojen laskemisen ja maksamisen lisäksi, asiantuntijamme voivat antaa neuvoa veroteknisissä kysymyksissä, kuten esim. yhtiöoikeudellisissa tai Verohallintoon liittyvissä kysymyksissä. Ammattilaisillamme on laajaa tietoa ja kokemusta eri kokoisista yrityksistä eri toimialoilla ja elinkaaren vaiheissa. Meillä on myös vankkaa ymmärrystä verotukseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Image

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko palveluistamme tai haluaisitko tietää lisää?

Aloita keskustelu
Image

Tilaa HLB insights -uutiskirje

HLB Insights